White Eared Bulbul ( Pycnonotus leucotis )
Other Links:

Birds
Bulbuls, Sibia, Iora, Chloropsis, Hypocolius, Oriole