White-eared Bulbul ( Pycnonotus leucotis )

Other Links:

Birds
Bulbuls, Sibia, Iora, Chloropsis, Hypocolius, Oriole